HOW TO IMPORT-EXPORT

ขั้นตอนการส่งออก สำหรับผู้ที่ต้องการส่งออกสินค้า

การเตรียมตัวและการหาข้อมูล

ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออก ต้องทราบว่าสินค้าของตนนั้นตรงกับพิกัดศุลกากรระบบ (HS Code)

และรายการสินค้านี้เป็นสินค้าควบคุมหรือไม่ ทั้งนี้ต้องศึกษาด้วยว่าหน่วยงานใดของไทยเป็นผู้รับผิดชอบและมีกฎหมายหรือระเบียบใดที่ควบคุมสินค้านี้อยู่

สำหรับหน่วยงานสามารถให้คำปรึกษาได้ คือ “กระทรวงพาณิชย์” นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดการนำเข้าสินค้าของประเทศที่ต้องการส่งออกด้วย

ว่ามีกฎหมายควบคุมอยากไรบ้าง เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนก็สามารถเสนอการขายให้ลูกค้าได้ ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องเริ่มหา

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อประเมินต้นทุนการขายเบื้องต้นเพื่อเสนอแก่ลูกค้า

 

เริ่มต้นทำธุรกิจส่งออก

เป็นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้

 

1. ผู้ประกอบการต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นนิติบุคคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์

 

2. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 

3. การจดเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออก ที่ กรมศุลกากร

 

4. การจดทะเบียนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าที่จำหน่าย เช่น

หากผู้ประกอบการต้องการส่งออกผลไม้สด หรือแช่แข็ง ต้องไปจดทะเบียนที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 พิธีการศุลกากร

พิธีศุลกากร คือ ขั้นตอนในการนำสินค้าออกนอกประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

โดยใช้บริการของ “ตัวแทนออกของศุลกากร” เพื่อทำหน้าที่ส่งสินค้าไปต่างประเทศ สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรมีดังนี้

 

1. การขอใบรับรองทางด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า

 

2. การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้นำเข้าได้รับการลดหย่อนภาษีศุลกากรในตอนนำเข้า

 

3. ติดต่อจองเรือบรรทุก หรือเครื่องบิน ในกรณีที่ต้องขนส่ง พร้อมทำเรื่องการประกันภัยสินค้า

 

4. วางแผนจัดการส่งออกตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหนังสือสั่งซื้อสินค้าที่เรียกว่า L/C หรือ Letter of Credit ให้ถูกต้อง

 

5. จัดทำเอกสารเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องมีเอกสารต่อไปนี้

 

–  ใบขนสินค้าขาออก

 –  บัญชีราคาสินค้า ( Invoice)

 –  บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ (Packing List)

 –  ใบอนุญาติของหน่วยงานของรํฐกรณีเป็นสินค้าควบคุม

 

กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า สามารถติดต่อสอบถาม 
รายละเอียดได้ที่ โทร.063-2215554 Email : 
online@gfreight.co.th  เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการด้วยความเต็มใจ.

 

Main Contact Us Form

Visitors: 274,519