กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พศ. 2560 จำนวน 13 ฉบับ

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พศ. 2560 จำนวน 13 ฉบับ

 

 

 

 

 

 

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พศ. 2560 จำนวน 13 ฉบับ
โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม ตาม Link ที่แนบมานี้

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ประเภท ก เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๑๘
(๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑.กฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/1.PDF

๒.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/31.PDF

๓.กฎกระทรวงกำหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/39.PDF

๔.กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภท การเก็บและการขนถ่ายและการจัดเก็บอากร สำหรับสินค้าอันตราย พ.ศ. ๒๕๖๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/43.PDF


๕.กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาของในที่เก็บรักษาหรือในคลังสินค้าของศุลกากร พ.ศ ๒๕๖๐ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/46.PDF


๖.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/49.PDF


๗.กฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/51.PDF


๘.กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและเลิกการดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/61.PDF

๙.กฎกระทรวงการอนุญาตจัดตั้งและการเลิกดำเนินการเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/69.PDF


๑๐.กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/75.PDF


๑๑.กฎกระทรวงการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดอากรเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/80.PDF


๑๒.กฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการนำเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรการครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ซึ่งของในเขตปลอดอากร พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/84.PDF


๑๓.กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการบรรทุกหรือขนถ่ายของหรือกระทำการที่ต้องมีพนักงานศุลกากรกำกับ พ.ศ. ๒๕๖๐
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/118/86.PDF


กรณีที่ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้า สามารถติดต่อสอบถาม 
รายละเอียดได้ที่ โทร.
063-2215554 Email : online@gfreight.co.th  เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆโดยผู้ชำนาญการด้วยความเต็มใจ.

Visitors: 274,526