อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากร ทางเรามีคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากรเบื้องต้นเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล รายละเอียด เกี่ยวกับการลงทะเบียนในบทความนี้

พิธีการศุลกากรคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?

พิธีการศุลกากรเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ก่อนที่จะสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรได้นั้น ผู้นำเข้า-ส่งออกเป็นได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาจะต้องมีการลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากรและได้รับเลข Paperless แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินพิธีการส่งออกกับกรมศุลกากรได้ โดยการเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อนจะสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากร ดังนี้

นิติบุคคล

1.) จะต้องจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล รูปแบบบริษัท หรือเป็นผู้ประกอบการ

2.) จะต้องมีวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทเนื้อความเกี่ยวกับการนำเข้า/ส่งออก “ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่ายหรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ” และจะต้องรวมถึง “การขนส่งและขนถ่ายสินค้า โดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ” ด้วย

3.) หากไม่มีเนื้อความเล่านี้ในวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทจะต้องไปเพิ่มวัตถุประสงค์ก่อน โดยสามารถไปเพิ่มสำนักทะเบียน ณ จังหวัดที่ขอจดทะเบียนนั้น ๆ

หากเพิ่มวัตถุประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์ครบถ้วนแล้วถึงจะสามารถไปลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากรได้

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

นิติบุคคลใช้เอกสารอะไรบ้าง โดยจะแบ่งเป็นสัญลักษณ์ดังนี้

1. กรณีคนไทย: บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง)

2. กรณีบุคคลต่างประเทศ: สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล – DBD (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือก.พ. 20

5. บอจ.3 (แบบแสดงรายการจัดตั้งบริษัท)

6. บอจ.5 (สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

7. แบบค่าขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร

8. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

9. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

ในกรณี นามบุคคลให้ใช้เอกสาร 1,2,7,8,9

หลังจากที่เราเช็คข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เตรียมเอกสารทั้งหมดที่ใช้ในการลงทะเบียนอย่าลืมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท (หากมี) และไปลงทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกับกรมศุลกากร

ทางเรามีบริการรับลงทะเบียนให้ลูกค้านะครับ สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter