อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "DDP เงื่อนไข Incoterm ด้านตรงข้ามกับ Exw? LINE @gfreight"

Delivered Duty Paid คืออะไร?

Delivered Duty Paid หรือ DDP คือ เงื่อนไข Incoterms ที่ผู้ขายรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับการส่งมอบจนกว่าสินค้าไปถึงยังสถานที่ที่กําหนดตามที่ระบุใน DDP Term ในขณะที่ผู้ซื้อสินค้ามีหน้าที่เพียงแค่การรอรับสินค้า ณ จุดที่ตกลงกันไว้

เงื่อนไข DDP หรือ Delivered Duty Paid (ระบุสถานที่ปลายทาง) จึงเป็นการกําหนดภาระผูกพันสูงสุดให้กับ ผู้ขายหรือผู้ส่งออก และภาระผูกพันต่ําที่สุดสําหรับผู้ซื้อหรือผู้นําเข้า เพราะผู้ซื้อไม่มีความเสี่ยงหรือความ รับผิดชอบใดๆ จนกว่าสินค้าจะถึงสถานที่สุดท้ายปลายทางตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาซื้อขาย

เว้นแต่ผู้ขายจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับในประเทศของผู้ซื้อ ซึ่งทําให้การนําสินค้า

เข้าไปยังประเทศดังกล่าวเป็นไปอย่างง่ายดายไม่มีปัญหาในทางกลับกันถ้าผู้ขายที่ใช้เงื่อนไข DDP มีความรู้ที่ไม่มากเพียงพอก็อาจมีความเสี่ยงอย่างมากทั้งในแง่ของ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ ผู้ขายจึงควรใช้ DDP อย่างระมัดระวัง

ความรับผิดชอบของผู้ชายในเงื่อนไข DDP

ในเงื่อนไข Incoterms DDP ความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าและความเสี่ยงที่เกิดจากการขนส่งสินค้าจะ อยู่ที่ผู้ขายหรือผู้ส่งออกทั้งหมด ได้แก่ การจัดเตรียมสินค้า, ค่าระวางเรือ, ค่าประกันภัยสินค้า, เอกสารการ ส่งออก, พิธีการศุลกากรทั้งขาออกและขาเข้า, ค่าอากรภาษี, ค่าขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือในประเทศของผู้ส่ง ออก, ค่าขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ตกลงกันไว้ในประเทศของผู้นําเข้า, และการขน

ถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะ ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุในวันที่หรือภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

โดยเงื่อนไข DDP Term คือเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวจาก Incoterms 2020 ทั้ง 11 รายการที่ผู้ขายหรือผู้ส่ง ออกรับผิดชอบเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรในการนําเข้า

หรืออธิบายแบบง่าย ๆ เงื่อนไข DDP หรือ Delivered Duty Paid คือ เงื่อนไข Incoterms ที่ผู้นําเข้าสินค้า (ผู้ ซื้อ) สั่งแล้วรอสินค้ามาส่งโดยที่แทบไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนั่นเอง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดสําหรับผู้นําเข้า (เนื่องจากผู้ส่งออกเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมดแล้ว)

ความรับผิดชอบของผู้ซื้อในเงื่อนไข DDP

ความรับผิดชอบต่อค่าขนส่งและความเสี่ยงของผู้ซื้อจะเกิดขึ้น ณ ปลายทางที่ระบุใน Incoterms เงื่อนไข DDP หลังจากผู้ขายได้ทําการขนถ่ายจากยานพาหนะเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้นําเข้าจะไม่ต้องรับภาระเกี่ยวกับพิธีศุลกากรขาเข้า แต่ผู้นําเข้ายังต้องให้ความร่วมมือ เกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็นเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนําเข้า เพื่อให้ผู้ส่งออก (หรือผู้ขาย) นําไปดําเนินการ หรืออธิบายให้ง่ายกว่านั้น ผู้ซื้อมีหน้าที่เพียงชําระเงินค่าสินค้าตามสัญญาซื้อขาย และรับภาระความเสี่ยงทั้งหมดต่อการสูญหายหรือเสียหายของสินค้าหลังจากได้รับการส่งมอบสินค้า

จึงเรียกได้ว่า Delivered Duty Paid หรือ DDP เป็นเงื่อนไข Incoterms ที่เป็นด้านตรงข้ามกับ Ex Works หรือ EXW (ที่ผู้ซื้อรับผิดชอบทั้งหมด) อย่างสิ้นเชิงนั่นเอง

สอบถามปัญหาของการนำเข้าและส่งออกสินค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

Tel : 033-005974 , 063-2168555

Line : @gfreight

Email : [email protected]

https://www.goodfreight-th.com

เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาบริการตอบปัญหาต่างๆ

#airfreight#seafreight#transports#goodfreightthailand

#import#exporter