ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบการซื้อของออนไลน์หรือเคยส่งสินค้าไปหาเพื่อนหรือญาติที่อยู่ต่างประเทศ คงจะรู้ดีว่าการขนส่งระหว่างประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนี่คือช่องทางที่เราสามารถส่งสิ่งของเหล่านี้ผ่านผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทั้งหลายได้อย่างสะดวกสบาย และยิ่งมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

ระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (International Logistics Services) คือระบบการวางแผนและควบคุมกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งตามความต้องการหรือข้อตกลงของคู่ค้า ภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่ตกลงกันไว้ เป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ ผลกำไร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ภาครัฐจึงให้การสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อให้เอกชน สามารถบริหารจัดการสินค้าตลอดกระบวนการทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการค้าระหว่างประเทศ

ปัจจุบันบริการขนส่งระหว่างประเทศ มีตั้งแต่การจัดการเกี่ยวกับเส้นทางการส่งสินค้าและงานที่ไม่ซับซ้อน เช่น การจองระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า ไปจนถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจัดการทางด้านการขนส่งครบวงจรและกระบวนการจำแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ต่างๆ

ในกรณีที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย การขนส่งข้ามแดนทางถนนถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งข้ามแดน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับบริการที่คุ้มค่าและตอบโจทย์มากที่สุด ลองอ่านหัวข้อต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของบริการขนส่งข้ามแดนที่ดีว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

1. มีความปลอดภัย ซึ่งในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทำการขนส่ง

2. มีความรวดเร็วตรงต่อเวลาและมีระบบติดตามพิกัดสินค้าแบบเรียลไทม์ ทันตามความต้องการของผู้บริโภค สินค้าบางประเภทมีข้อจำกัดในเรื่อง ของเวลา เช่น ผลไม้ดอกไม้ สิ่งมีชีวิต ถ้าขนส่งล่าช้าจะทำให้สินค้าเน่าเสีย ทำให้ธุรกิจเสียหายได้

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบ ธุรกิจต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมและเสียค่าใช้จ่ายต่ำ4. มีความสะดวกสบายและไว้วางใจได้ การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศต้นทางและปลายทางมีกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร ลักษณะการขนส่ง ระยะเวลาการดำเนินการ ฯ ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ให้บริการขนส่งข้ามแดนต้องมีความชำนาญและเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ตรงเวลาและถูกต้องตามระเบียบทั้งนี้ ก่อนที่จะเลือกใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศ ก็มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ตัวผลิตภัณฑ์ ที่จะทำการจัดส่ง ต้องพิจารณาตามลักษณะทางกายภาพว่าของที่เราจะส่งนั้นเป็นของแข็ง ของเหลว หรือของมีมูลค่า รวมถึงเส้นทางการขนส่ง ความเร็ว อัตราค่าระวาง และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ

รูปแบบของการขนส่งระหว่างประเทศ

1. ขนส่งโดยเรือ เป็นช่องทางการขนส่งข้ามแดนที่ประหยัดต้นทุนที่สุด เหมาะสมกับการขนส่งคราวละมากๆ และเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย ระยะทางไกล ไม่เร่งด่วน ต้องการการวางแผนที่ดี เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาระยะเวลาในการขนส่งสินค้าที่แน่นอนได้ เพราะบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่ง เช่น พายุเข้า คลื่นลมทะเลมีความไม่แน่นอน เป็นต้น สินค้าประเภท วัตถุดิบ ส่วนประกอบ เครื่องจักร ปัจจุบันนิยมการขนส่งทางเรือระบบคอนเทนเนอร์

2. ขนส่งโดยเครื่องบิน เป็นบริการขนส่งข้ามแดนที่มีต้นทุนสูง แต่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ดี เพราะเป็นช่องทางการขนส่งข้ามแดนที่รวดเร็วมากที่สุด เหมาะสมกับการขนส่งที่ต้องการความเร่งด่วนหรือการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย ซึ่งสินค้าที่จัดส่งควรมีปริมาณน้อย เช่น อะไหล่เครื่องจักร สินค้าแฟชั่น ผัก ผลไม้ เครื่องประดับ

3. ขนส่งโดยรถบรรทุก เหมาะสมกับการขนส่งประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เพราะเป็นการขนส่งสินค้าที่สะดวก ส่งมอบรวดเร็วตามกำหนดและสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง

4. ขนส่งโดยทางรถไฟ เหมาะสมกับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมาก ไปยังประเทศใกล้เคียง เป็นบริการขนส่งสินค้าที่มีอัตราค่าบริการไม่แพง และมีกำหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทาง ในระยะเวลาแน่นอน มีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า ส่วนใหญ่สินค้าที่ส่งผ่านรถไฟคือ น้ำมัน และปูนซีเมนต์

5. ขนส่งโดยทางท่อ เป็นระบบขนส่งที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว เช่น น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ เหมาะสมกับการขนส่งประเทศใกล้เคียง บริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มาก เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและจะไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไปแล้ว ต่อไปนี้เชื่อว่าหลายคนคงสามารถใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศได้อย่างคนที่มีข้อมูลและเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดของการขนส่งระหว่างประเทศแต่ละประเภทมากยิ่งขึ้น

CR.JWD

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาโดยละเอียดทุกขั้นตอน

📌บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า พร้อมให้คำปรึกษาจากผู้ชำนาญการศุลกากร

🛫🚛ส่งของทางเครื่องบิน , ทางเรือ, ทางรถ งานผ่านแดน

⚙️นำเข้าสินค้า เครื่องจักร สินค้าขนาดใหญ่

📑บริการขอใบอนุญาตสินค้าหลากหลายประเภทในการนำเข้า-ส่งออก

✅มอก , สมอ. , A.T.A. Carnet ,FormD , FormE

✅ลงทะเบียนกรมศุลกากร

✅รับเคลียร์สินค้าผ่านหน่วยงาน อย. , เกษตร ,ประมง

ให้บริการทั้งลูกค้าทั่วไป เเละเจ้าของธุรกิจ

Line: @gfreight

Tel: 063-2168555

Email: [email protected]

#นําเข้า#ส่งออก#logistics#import#freight